โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

ภายใต้การดำเนินการของหน่วยบริหารจัดการความตกลงร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA)
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล)
 
link

เอกสารสำหรับ Auditor