หลักสูตรอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี

ชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม หลักสูตรเร่งรัด

ที่มา

      โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม หลักสูตรเร่งรัด” จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ รวมถึงเพื่อให้คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับส่วนงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการบริหารจัดการ กำกับดูแล พร้อมทั้งพิจารณารับรองความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับส่วนงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

      >> เพื่อให้คณะกรรมการฯ ระดับส่วนงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

      >> เพื่อให้คณะกรรมการฯ ระดับส่วนงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

      - คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

      - บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเชื้อโรค พิษจากสัตว์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และแมลงพาหะ

รูปแบบการอบรม

      บรรยายและปฏิบัติ

ระยะเวลาการอบรม

      2 วัน (12 ชั่วโมง)

เนื้อหาการอบรม

      - กฎระเบียบในการกำกับดูแลควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

      - การประเมินความเสี่ยงและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ: 1. งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 2. งานวิจัยด้านจุลินทรีย์ 3.งานวิจัยด้านสัตว์ทดลอง และ 4.งานวิจัยด้านพืช

      - การฝึกปฏิบัติการพิจารณาประเภทของโครงการวิจัย

      - การฝึกปฏิบัติการพิจารณาห้องปฏิบัติการสำหรับดำเนินโครงการวิจัย