หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ที่มา

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp โครงการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือที่มีระดับสูงกว่าหัวหน้างานขึ้นไปภายในองค์กร เกิดความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างแนวคิดด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานด้านความปลอดภัยขององค์กร นอกจากนี้ผู้บริหารได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดระบบบริหารงานความปลอดภัย เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ รวมไปถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการอันเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการบริหารงานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในส่วนงาน และการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารนั้น ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องการบริหารความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายแรงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ผู้ซึ่งมีความสำคัญต่อการสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กร

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวคิดของระบบบริหารการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อันเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

     บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือที่มีระดับสูงกว่าหัวหน้างานขึ้นไปภายในองค์กร

รูปแบบการอบรม

     บรรยายและปฏิบัติ (รูปแบบปกติ/ออนไลน์)

ระยะเวลาการอบรม

     2 วัน (12 ชั่วโมง)

เนื้อหาการอบรม

     หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

     หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

     หมวดวิชาที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย