หลักสูตรอบรม


หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย


- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ


- หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ- หลักสูตรอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม หลักสูตรเร่งรัด

หลักสูตรความปลอดภัยทางเคมี


- หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี- หลักสูตรอบรมการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี- หลักสูตรอบรมผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน ESPReL

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย


- หลักสูตรอบรมการสอบสวนอุบัติเหตุ- หลักสูตรอบรมผู้ควบคุมงานด้านความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้าง


- หลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้าง

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning)


- หลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (MU LabPass)- หลักสูตรการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE)