โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี


มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับนโยบายด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยเกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัย การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับที่เอื้อให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2567 - 2570


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล


คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน Esprel


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางรังสี


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางเคมี


นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2564


แบบคำขอการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัย


รายการเอกสารเพื่อตรวจประเมินห้องปฏิบัติห้องปฏิบัติการปลอดภัย
ESPRel
คำขอการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL