ใบขออนุญาติ


ใบขออนุญาตทำงาน - งานที่สูง

ใบขออนุญาตทำงาน - งานในที่อับอากาศ

ใบขออนุญาตทำงาน - งานที่ก่อให้เกิดความร้อน


แบบตรวจสอบเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการขอใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง