หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับหัวหน้างาน

ที่มา

     โครงการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน” จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้งมีความสำคัญในการนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานไปสู่การปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยการอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานทราบถึงหลักการในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมที่จำเป็นในการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในองค์กรต่อไป ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และที่สำคัญทำให้หัวหน้างานได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อันจะเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารงานด้านความปลอดภัยภายในองค์กร อีกทั้งการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานนั้น ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้อีกด้วย


วัตถุประสงค์

      >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงกฎหมายแรงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยภายในองค์กร

      >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทำงานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การค้นหาอันตราย รวมถึงการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน

      >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ผู้ซึ่งมีความสำคัญต่อการนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานกระจายไปสู่การปฏิบัติภายในส่วนงานหรือองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

      บุคลากรที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับสูงกว่าผู้ปฏิบัติงานขึ้นไปภายในองค์กรนั้น ๆ

รูปแบบการอบรม

      บรรยายและปฏิบัติ (รูปแบบปกติ/ออนไลน์)

ระยะเวลาการอบรม

      2 วัน (12 ชั่วโมง)

เนื้อหาการอบรม

      หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

      หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

      หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

      หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย


เอกสารการอบรม


สมัครอบรม

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) แบบ Public ครั้งที่ 1/2565