ความปลอดภัยทางชีวภาพ

 

คณะกรรมการ


การขอพิจารณารับรองงานวิจัย


- แบบคำขอรับรอง IBC-ส่วนงานเอกสารดาวน์โหลด


- แบบรายงานประจำปี 2565 พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์- รายงานผลการดำเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 (มกราคม-ธันวาคม 2565)