หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับเทคนิค

ที่มา

      โครงการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เข้าใจบทบาทหน้าที่และสามารถบริหารจัดการในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้กำหนดให้สถานประกอบการที่มีการผลิต การก่อสร้าง การขนส่ง และสถานีบริการน้ำมันที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คน แต่ไม่ถึง 50 คน ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยประจำตามเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง


วัตถุประสงค์

      >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

      >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

      >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

      เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว

รูปแบบการอบรม

      บรรยายและปฏิบัติ (รูปแบบปกติ/ออนไลน์)

ระยะเวลาการอบรม

      3 วัน (18 ชั่วโมง)

เนื้อหาการอบรม

      หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

      หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

      หมวดวิชาที่ 3 การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย

      หมวดวิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตรายเอกสารการอบรม

     


สมัครอบรม