ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์

Assistant Professor Ittichote Chuckpaiwong , Ph.D

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

E-mail: ittichote.chu@mahidol.ac.th

02-849-6316

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์

Assoc.Prof.Aikkarach Kettawan, Ph.D.

รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

E-mail: aikkarach.ket@mahidol.ac.th  

0-2441-4400 ต่อ 1170

งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

งานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย

 

พัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์

Patthana Iamkrasin

หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย

E-mail: patthana.iak@mahidol.ac.th

0-2441-4400 ต่อ 1173