ผู้บริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์

Assistant Professor Ittichote Chuckpaiwong , Ph.D

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

E-mail: ittichote.chu@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์

Assoc.Prof.Aikkarach Kettawan, Ph.D.

รองผู้อำนวยศูนย์บริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

E-mail: aikkarach.ket@mahidol.ac.th

งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

 

ต่างรัฐ แก้วแสนไชย

Tangrat Kaewsanchai

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

E-mail: tangrat.kae@mahidol.ac.th

0-2441-4400 ต่อ 1178

ฐิติพร ทองแท้

Thitiporn Thongtae

นักวิชาการสารสนเทศ

E-mail: thitiporn.thg@mahidol.ac.th

0-2441-4400 ต่อ 1180

งานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย

 

พัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์

Patthana Iamkrasin

หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย

E-mail: patthana.iak@mahidol.ac.th

0-2441-4400 ต่อ 1173