หลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้าง


ที่มา

      ตามที่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้อธิบดีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

      ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรม “ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง” ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้รับจ้าง” เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวที่ผ่านมา ส่งผลให้สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างของผู้รับจ้างภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ได้ ถือเป็นความสำเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

      - เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย

      - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างทุกคน

      - เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานภายในมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

      ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ที่ทำสัญญาจ้างกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

      100 ต่อรอบ

ระยะเวลาการดำเนินการ

      ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 - เดือนตุลาคม 2563

รูปแบบการอบรม

      การบรรยาย 6 ชั่วโมงและทำการทดสอบหลังฝึกอบรม

เนื้อหาการอบรม

      หัวข้อที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

      หัวข้อที่ 2 สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำไปปฏิบัติ (45 นาที)

      หัวข้อที่ 3 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (1 ชม. 30 นาที)

      หัวข้อที่ 4 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (1 ชม.)

      หัวข้อที่ 5 การปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (2 ชม.)