ที่มาขององค์กร

     มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย ทั้งของนักศึกษา บุคลากร ผู้มาปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการทุกคน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ จึงวางแนวทางที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ให้เป็น 1 ใน 21 ส่วนงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการศึกษา งานวิจัย บริการวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้การกำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 งาน ได้แก่ งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และงานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย และมีผลิตภัณฑ์และบริการหลัก 3 ประเภท คือ การยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริการวิชาการด้านความปลอดภัยฯวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture)

      Safety We CAREs ซึ่งมีความหมายดังนี้


C    : Caring everyone as Mahidol family.           ห่วงใยเสมือนทุกคนเป็นครอบครัวมหิดล


A    : Awareness of safety in all activities.          ตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกกิจกรรมมหิดล


R    : Remind friends of unsafe condition.         เพื่อนเตือนเพื่อน เมื่อไม่ปลอดภัย


E    : Everyone is safety and healthy everyday.        ทุกคนปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี


S    : Safety culture as a part of life.                 วัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต