วิสัยทัศน์ (VISION)

               To be the world class OSHE Excellence

              เป็นศูนย์บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ชั้นนำในระดับอาเซียน ภายในปี 2570

พันธกิจ (MISSION)

        To encourage and support the University mission of education, research, service and transforming organizations with sustainability management with comprehensive occupational health and safety programs, using professional and knowledge staffs with high quality service, that advocate safe work practices.

         ศูนย์บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีพันธกิจในการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อสุขภาวะของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้เข้ามาในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีภารกิจหลักดังนี้

  1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการเสนอใช้ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัยฯ พิจารณาอนุมัติ

  2. เสริมสร้างและเชื่อมโยงการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ครอบคลุมทุกบริบทการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดภัยและโรคจากการทำงาน

  4. เสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันเชิงรุกอย่างถูกต้อง

  5. ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

  6. สร้างระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  7. สร้างสรรค์กิจกรรมการรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้แก่ นักศึกษา และบุคลากร เพื่อให้ประชาคมเห็นถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง

โครงสร้างองค์กร (Organizational Chart)