หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ

และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

ที่มา

      โครงการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” จัดขึ้นเพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามหลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ทั้งนี้หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ COSHEM มหาวิทยาลัยมหิดล นี้ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


วัตถุประสงค์

      >> เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

      >> เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

      นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการอบรม

      บรรยายและปฏิบัติ

ระยะเวลาการอบรม

      2 วัน (12 ชั่วโมง)

เนื้อหาการอบรม

      - กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity Laws and Regulations)

      - หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Principle of Biosafety and Biosecurity)

      - การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (Biorisk management)

      - การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Practice)

      - อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (Personal protective equipment: PPE)

      - การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Practice)

      - อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety equipment)

      - การทำลายเชื้อโรค (Decontamination and Sterilization)

      - การขนส่งเชื้อโรค (Pathogen Transportation)

      - การจัดการขยะติดเชื้อ (Waste Management)

      - การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล (Biological Spill Management)

      - ฝึกปฏิบัติการออกแบบสถานที่การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ในสถานปฏิบัติการ (Facility design Workshop)

      - ฝึกปฏิบัติการสวมใส่และการถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (Personal protective equipment: PPE Workshop)

      - ฝึกปฏิบัติการจัดการสารชีวภาพรั่วไหล (Biological Spill Workshop)