หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

ที่มา

     โครงการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุอันตรายได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการเจ็บป่วยเป็นโรคอันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทำงานกับสารเคมี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสารเคมีแต่ละชนิดที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานนั้น มีโอกาสที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแตกต่างกันออกไปตามคุณสมบัติ สถานะและประเภทของสารเคมีนั้น ๆ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน หรือเกิดอุบัติเหตุในการทำงานขึ้นได้ ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงหลักการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์

     >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ หลักการปฏิบัติงานพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

     >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายและสามารถนำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย

     >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจข้อมูลเคมีภัณฑ์(MSDS/SDS/PDS)ของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการ รู้หลักการป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี  การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย การใช้เครื่องดับเพลิงและการปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้ที่สัมผัสกับสารเคมีอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

     >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจความหมายของป้ายเตือนหรือป้ายสัญลักษณ์ ฉลากสารเคมีและสามารถเลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม

     >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจถึงการเตรียมพร้อมและวิธีการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินขั้นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

    นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับสารเคมี หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการอบรม

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี

- ข้อกำหนดและวิธีการจัดเก็บการจำแนกสารเคมี

- ฉลากสารเคมี สัญลักษณ์สารเคมีและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี MSDS

- หลักการป้องกันอันตรายจากสารเคมี

- สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการทำงานกับสารเคมี

- อันตรายหรือผลกระทบของสารเคมี

- การเตรียมความพร้อมในกรณีสารเคมีรั่วไหลเมื่อประสบอุบัติเหตุ

- ข้อควรปฏิบัติเมื่อสัมผัสสารเคมีและการปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสสารเคมี