หลักสูตรอบรมการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

ที่มา

      “โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL” จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของตนเองให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์


วัตถุประสงค์

      >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

      >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL)

      >> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนายกระดับห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

      อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

รูปแบบการอบรม

      บรรยาย

ระยะเวลาการอบรม

      1 วัน (6 ชั่วโมง)

เนื้อหาการอบรม

      - นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

      - ข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL)