หลักสูตรอบรมการสอบสวนอุบัติเหตุ

ที่มา

      โครงการอบรมการสอบสวนอุบัติเหตุ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีหน้าที่ในการสอบสวนอุบัติเหตุสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง โดยพิจารณาจากรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ แล้วนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งนำมาจัดทำมาตรการป้องกัน หรือแผนการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานนั้น เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นซ้ำอีก ส่งผลให้หน่วยงานมีระบบการสอบสวนอุบัติเหตุที่สอดคล้องตามมาตรฐานเดียวกัน

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงขั้นตอนการสอบสวน รายงาน แบะวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

    คณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ หัวหน้างาน หรือผู้มีหน้าที่ในการสอบสวนอุบัติเหตุ

เนื้อหาการอบรม

    กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง, นิยามและคำจำกัดความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน (Case study), สาเหตุของการเกิดอุบัติการณ์ อุบัติเหตุ และความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุ, การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์, การวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ, มาตรการในการป้องกัน ควบคุม และจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน, แบบฟอร์มการบันทึกและการรายงานอุบัติเหตุ