หลักสูตรอบรมผู้ควบคุมงานด้านความปลอดภัย

อย่างมืออาชีพ

ที่มา

            โครงการอบรมการควบคุมงานเพื่อความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานของมหาวิทยาลัย ทั้งผู้ที่เคยปฏิบัติ หรือกำลังจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการควบคุมงาน เช่น งานด้านช่าง ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคนิควิธีการควบคุมงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะพื้นฐานของการควบคุมงาน ตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการควบคุมงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพในการควบคุมงานให้กับบุคลากร

- เพื่อให้บุคลากรทราบความสำคัญของบทบาท ภารกิจในฐานะผู้ควบคุมงาน เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน

- เพื่อให้บุคลากรทราบถึงเทคนิค กลไก และกระบวนการดำเนินงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

      บุคลากร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย

เนื้อหาการอบรม

- หัวข้อที่ 1 บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

- หัวข้อที่ 2 การบริหารงานก่อสร้างและกรณีศึกษา

- หัวข้อที่ 3 เทคนิค วิธีการควบคุมงานก่อสร้าง และแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- หัวข้อที่ 4 Workshop: การควบคุมงานอย่างมืออาชีพ