หลักสูตรอบรมผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน ESPReL

 

ที่มา

              โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินตามตามมาตรฐาน ESPReL จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดกลไกการพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน และเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มห้องปฏิบัติการปลอดภัย

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำระบบการตรวจประเมินและรับรองภายในห้องปฏิบัติการปลอดภัย

- เพื่อสร้างผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน ESPReL

- เพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามเกณฑ์ ESPReL

กลุ่มเป้าหมาย

    คณะกรรมการความปลอดภัยทางเคมี หรือ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านความปลอดภัยระดับส่วนงาน

เนื้อหาการอบรม

- หัวข้อที่ 1 ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ตามองค์ประกอบความปลอดภัยทั้ง 7 ด้าน: การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย, ระบบการจัดการสารเคมี, ระบบการจัดการของเสีย, ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ, ระบบการป้องกันและแกไขภัยอันตราย การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง,การให้ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, การจัดการข้อมูลและเอกสาร

- หัวข้อที่ 2 เทคนิคการตรวจประเมิน: หลักการตรวจประเมิน, โปรแกรมการตรวจประเมิน, คุณสมบัติของผู้ประเมิน

- หัวข้อที่ 3 ขั้นตอนการตรวจประเมิน: การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะผู้ประเมิน, การวางแผนและการเตรียมการตรวจประเมิน, การตรวจประเมิน, การรายงานการตรวจประเมิน

- หัวข้อที่ 4 ปัญหาการตรวจประเมิน