โครงการตรวจประเมินบริษัทรับกำจัดของเสียอันตราย

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินบริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายทางชีวภาพและของเสียสารเคมี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียอันตรายภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทที่เข้ารับกำจัดของเสียอันตรายจากมหาวิทยาลัยปฏิบัติได้ถูกต้องและสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
โดยวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ COSHEM ได้เข้าตรวจประเมินบริษัท โกลบอลโพรเท็ค จำกัด ผู้รับกำจัดของเสียอันตรายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้เข้าตรวจประเมินบริษัท ไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดชลบุรี ผู้รับกำจัดของเสียสารเคมีของมหาวิทยาลัยมหิดล