แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริหารความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


ตัวชี้วัดหลักในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

  1. Incident Free มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีวิสัยทัศน์เชิงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติการณ์หรือลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์
  2. COSHEM Standard มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของศูนย์ COSHEM ก้าวไกลสู่ระดับสากล
  3. Health Performance Index มุ่งมั่นสร้างระบบการประเมินด้านสุขภาพของศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งเสริมให้การบริหารจัดการด้านสุขภาวะของประชาคมมหิดลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ