เยี่ยมสำรวจและตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ร่วมกับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมสำรวจและตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ ระหว่างส่วนงาน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 25 สิงหาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 5 ส่วนงาน ได้แก่

1) บัณฑิตวิทยาลัย
2) หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
3) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
4) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
5) คณะกายภาพบำบัด

ทั้งนี้ ทางกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่วนงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสอดคล้องตาม เป้าหมายที่ 3 (SDGs goal 3) สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)
บัณฑิตวิทยาลัย
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
คณะกายภาพบำบัด