โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ 1: ภูมิภาคภาคใต้

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 นย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ 1: ภูมิภาคภาคใต้ ณ ห้องประชุม EILA 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2) มหาวิทยาลัยทักษิณ
3) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการฯ เพื่อสร้างบุคลากร ซึ่งทำหน้าที่ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation และเกิดเครือข่ายผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม และขยายการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยในระดับประเทศ