โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation
ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ 4: ภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2565 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ 4: ภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุม AG7403 ชั้น 4 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่
  1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการฯ เพื่อสร้างบุคลากร ซึ่งทำหน้าที่ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation และเกิดเครือข่ายผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม และขยายการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยในระดับประเทศ