การบรรยายแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

    วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) จัดการบรรยายแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัยฯ กล่าวเปิดการบรรยาย ทั้งนี้นางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายยแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ งานในที่อับอากาศ งานบนที่สูง การบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของกฎหมาย การขออนุญาตทำงาน แนวทางการรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ อีกทั้งนางสาวธันชนก ทองอินทร์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ร่วมชี้แจงแนวทางและวิธีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้างภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้การกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงอันตราย และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ตามเป้าหมายการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเป้าสู่ Zero accident หรืออุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานเป็นศูนย์