โครงการฝึกอบรม “การพิจารณางานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ”

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล(MU-IBC) ได้จัดโครงการฝึกอบรม “การพิจารณางานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ”รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับส่วนงาน ได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการพิจารณาให้การรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และเพื่อให้คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับส่วนงาน มีความพร้อมในการพิจารณาโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องตามนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลภัทร สุขเกษม ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดโครงการอบรม และร่วมบรรยายในหัวข้อการประเมินความเสี่ยงและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัยด้านจุลินทรีย์ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรในโครงการอบรมครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยงและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และอาจารย์ ดร.น.สพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อการประเมินความเสี่ยงและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัยด้านสัตว์ทดลอง รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อการประเมินความเสี่ยงและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัยด้านพืช

โดยมีบุคลากรที่มีหน้าที่เป็นประธาน รองประธาน และคณะกรรมการ ของคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IBC) และ ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 14 ส่วนงาน (คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันโภชนาการ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์) เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้