เยี่ยมสำรวจและตรวจประเมินด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2565 ณ บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกับรองศาสตราจารย์วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมสำรวจและตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และได้รับทราบประเด็นปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่วนงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสอดคล้องตาม เป้าหมายที่ 3 (SDGs goal 3) สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)