อบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการปฏิบัติและวิธีการใช้เครื่องมือการป้องกัน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

    ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้  เรื่องแนวทางการปฏิบัติและวิธีการใช้เครื่องมือการป้องกัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยนายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย และนางสาวพัชรินทร์ ไพรกุล นักอาชีวอนามัย ประจำศูนย์ COSHEM ได้เข้าไปอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรงานหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านที่ต้องปฏิบัติงานภายในหอพักนักศึกษา ให้สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคลได้ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย